BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

             TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 323/QĐ-ĐHKTĐN

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố điểm trúng tuyển theo phương thức 2 (xét tuyển học bạ THPT)

kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

 của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 

        Căn cứ Quyết định số 270/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng;

        Căn cứ “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

        Căn cứ ”Đề án tuyển sinh năm 2020” của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng;

        Căn cứ “Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020” của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng”, ban hành kèm theo Quyết định số 194/QĐ-ĐHKTĐN ngày 30 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng;

        Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-ĐHKTĐN ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2020;

        Căn cứ Kết luận của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng họp ngày 01/9/2020 về việc xác định điểm trúng tuyển kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức 2 (xét tuyển học bạ THPT),

                                  

QUYẾT ĐỊNH:

 

        Điều 1. Công bố điểm trúng tuyển kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức 2 (xét tuyển học bạ THPT) của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng như sau:

   

       STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổng điểm 3 môn

của tổ hợp xét tuyển

của lớp 12, hoặc

tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12)

Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc

điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12)

1

7580101

Kiến trúc

19,5

(V00,V01,V02)

6,75

(Có thi  năng lực mỹ thuật)

22,0

(A01)

7,3

(Không thi  năng lực mỹ thuật)

2

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

16,0

(V00,V01,V02)

6,0

(Có thi  năng lực mỹ thuật)

18,0

(A01)

6,5

(Không thi năng lực mỹ thuật)

3

7580108

Thiết kế nội thất

19,5

(V00,V01,V02)

6,75

(Có thi  năng lực mỹ thuật)

22,0

(A01)

7,3

(Không thi năng lực mỹ thuật)

4

7210403

Thiết kế đồ họa

22,5

(V00,V01,V02, H00)

7,75

(Có thi  năng lực mỹ thuật)

5

       7580201

Kỹ thuật xây dựng

18,5

(A00, A01, B00, D01)

6,5

6

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

18,0     (A00, A01, B00, D01)

6,0

7

       7580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

8

       7580302

Quản lý xây dựng

9

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

18,5     (A00, A01, B00, D01)

6,25

10

       7480201

Công nghệ thông tin

19,0     (A00, A01, B00, D01)

6,5

11

       7340301

Kế toán

19,5     (A00, A01, B00, D01)

6,5

12

       7340201

Tài chính-Ngân hàng

13

        7340101

Quản trị kinh doanh

14

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

15

       7220201

Ngôn ngữ Anh

20,0

(D01, A01, D14, D15)

6,75

16

       7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

22,0

(D01, A01, D14, D15)

7,5

 

       Lưu ý:

       - Thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất phải có điểm đánh giá năng lực mỹ thuật đạt từ 4,0 trở lên.

       Yêu cầu này không bắt buộc đối với các trường hợp sau:

       (1)  - Thí sinh ĐKXT theo tổ hợp A01;

       (2) – Thí sinh ĐKXT theo điểm trung bình chung của cả năm học lớp 12 (hoặc của 5 HK), nếu không thi đánh giá năng lực mỹ thuật, thì phải có mức điểm văn hóa nêu ở bảng trên.

 - Các mức điểm nêu trên không bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (nếu có).

       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng tuyển sinh, trưởng các phòng, trưởng các khoa, trưởng các bộ môn trực thuộc trường căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐT (để báo cáo);

  • BGH (để chỉ đạo);

- Các phòng, khoa (để thực hiện);

- Đăng trên trang Web của Trường;

- Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Anh Tuấn

 

Đăng ký xét tuyển học bạ
Đăng ký xét tuyển học bạ 0866254999 Chat Facebook