BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 51/TB-ĐHKTĐN

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 07 năm 2019

 

       

 

THÔNG BÁO

của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

về điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học theo kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực

 năm 2019 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức

 

       Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 dành cho phương thức xét tuyển theo kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học theo kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 của các ngành như sau.

 

STT

Mã ngành

Tên ngành

 

Điểm đánh giá năng lực

(theo thang điểm 1200)

1

7580101

Kiến trúc

 

600

 

2

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

3

7210403

Thiết kế đồ họa

4

7580108

Thiết kế nội thất

5

7580201

Kỹ thuật xây dựng

6

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7

7580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

8

7580302

Quản lý xây dựng

9

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

10

7480201

Công nghệ thông tin

11

7340301

Kế toán

12

7340201

Tài chính-Ngân hàng

13

7340101

Quản trị kinh doanh

14

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

15

7220201

Ngôn ngữ Anh

16

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

       Lưu ý: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất phải có điểm thi môn Vẽ mỹ thuật đạt từ 4,0 trở lên.

 

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (để báo cáo);

  1. BGH (để chỉ đạo);

- Các phòng, khoa (để thực hiện);

- Đăng trên trang Web của Trường;

- Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Anh Tuấn

Đăng ký trực tuyến ngay
Đăng ký trực tuyến ngay 0944850888 Chat Facebook