BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        395 /QĐ-ĐHKTĐN

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 07 năm 2019

 

       

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ (lớp 12)

kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019

 của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 

        Căn cứ Quyết định số 270/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng;

        Căn cứ “Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy” ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 và Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/2/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

        Căn cứ “Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông”, ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

        Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học”;

        Căn cứ ”Đề án tuyển sinh năm 2019” của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng;

        Căn cứ Kết luận của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng họp ngày 18/7/2019 về việc xác định điểm trúng tuyển kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 theo phương thức xét tuyển học bạ (lớp 12),

                                  

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Công bố điểm trúng tuyển kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 theo phương thức xét tuyển học bạ (lớp 12) của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng như sau:

       

 

       STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổng điểm 3 môn

của tổ hợp xét tuyển

 

Điểm trung bình chung cả năm học lớp 12

1

7580101

Kiến trúc

18,0

(V00,V01,V02)

6,5

22,0

(A01)

7,3 (Không thi  Vẽ mỹ thuật)

2

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

16,0

(V00,V01,V02)

6,0

18,0

(A01)

6,5 (Không thi Vẽ mỹ thuật)

3

7210403

Thiết kế đồ họa

18,0

16,5

(V00,V01,V02)

(H00)

6,5

4

7580108

Thiết kế nội thất

5

7580201

Kỹ thuật xây dựng

18,0

(A00, A01, B00, D01)

6,0

6

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7

7580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

8

7580302

Quản lý xây dựng

9

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

10

7480201

Công nghệ thông tin

11

7340301

Kế toán

12

7340201

Tài chính-Ngân hàng

13

7340101

Quản trị kinh doanh

14

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

19,5

(A00, A01, B00, D01)

 6,5

15

7220201

Ngôn ngữ Anh

19,5

(D01, A01, D14, D15)

6,5

16

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

21,0

(D01, A01, D14, D15)

7,0

 

       Lưu ý:

       - Thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất phải có điểm môn Vẽ mỹ thuật đạt từ 4,0 trở lên (trừ trường hợp ĐKXT theo tổ hợp A01và ĐKXT theo điểm trung bình chung cả năm học lớp 12 nhưng không thi Vẽ mỹ thuật).

       - Các mức điểm nêu trên không bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (nếu có).

       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng tuyển sinh, trưởng các phòng, trưởng các khoa, trưởng các bộ môn trực thuộc trường căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (để báo cáo);

  1. BGH (để chỉ đạo);

- Các phòng, khoa (để thực hiện);

- Đăng trên trang Web của Trường;

- Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Anh Tuấn

Đăng ký trực tuyến ngay
Đăng ký trực tuyến ngay 0944850888 Chat Facebook