THÔNG BÁO ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN ĐIỂM THI THPT QG NĂM 2019

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 50/TB-ĐHKTĐN

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 07 năm 2019

 

       

THÔNG BÁO

của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

về điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học theo kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2019

 

       Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 dành cho phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 2019, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo điểm nhận hồ sơ  xét tuyển Đại học theo kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2019 của các ngành như sau.

 

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổng điểm 3 môn

của tổ hợp xét tuyển

 

1

7580101

Kiến trúc

14,0

(V00,V01,V02)

14,0

(A01)

2

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

14,0

(V00,V01,V02)

14,0

(A01)

3

7210403

Thiết kế đồ họa

14,0

14,0

(V00,V01,V02)

(H00)

4

7580108

Thiết kế nội thất

5

7580201

Kỹ thuật xây dựng

14,0

(A00, A01, B00, D01)

6

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7

7580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

8

7580302

Quản lý xây dựng

9

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

10

7480201

Công nghệ thông tin

11

7340301

Kế toán

12

7340201

Tài chính-Ngân hàng

13

7340101

Quản trị kinh doanh

14,0

(A00, A01, B00, D01)

14

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

15

7220201

Ngôn ngữ Anh

14,0

(D01, A01, D14, D15)

16

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

14,0

(D01, A01, D14, D15)

Lưu ý: Thí sinh ĐKXT vào các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất phải có điểm môn Vẽ mỹ thuật đạt từ 4,0 trở lên (trừ trường hợp ĐKXT theo tổ hợp A01).

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT (để báo cáo);

  1. BGH (để chỉ đạo);

- Các phòng, khoa (để thực hiện);

- Đăng trên trang Web của Trường;

- Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Anh Tuấn