Tất tần tật thời gian biểu từng buổi thi THPT quốc gia 2019

Thời gian biểu chi tiết từng buổi thi THPT quốc gia năm 2019, cập nhật cho các thí sinh tham dự kỳ thi năm nay trưc khi bước vào phòng thi nắm rõ.

Thời gian làm thủ tục dự thi và thời gian làm bài thi như sau:

Ngày

Buổi

Bài thi

                                   Thời gian

                                      làm bài

24/6/2019

Sáng từ 8 giờ

 Họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi.

Chiều,

từ 14 giờ

 Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót

 (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.

25/6/2019

Sáng

Ngữ văn

120 phút

Chiều

Toán

90 phút

26/6/2018

Sáng

KHTN

150 phút

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

27/6/2019

Sáng

KHXH

150 phút

Chiều

                         Dự phòng


Bài thi Ngữ văn (sáng 25/6)

Thời gian

Nhiệm vụ

6h45-7h00

 – Nhận giấy thi, giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;

 – Đánh số báo danh trong phòng thi;

 – Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

7h00-7h15

 – CBCT thứ nhất đi nhận đề thi tại Điểm thi;

 – CBCT thứ hai ký tên vào ô dành cho CBCT trên giấy thi, giấy nháp;

 Phát giấy thi, giấy nháp và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên giấy thi, giấy   nháp

7h25-7h30

 – Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi,

 sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

7h30-7h35

 – Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh;

 – Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi.

7h35

 Bắt đầu tính giờ làm bài.

7h50

 Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

9h20

 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

9h35

 – Hết giờ làm bài. CBCT thu bài thi của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào Phiếu thu bài   thi (ghi rõ số tờ giấy thi).


Bài thi môn Toán (chiều 25/6)

Thời gian

Nhiệm vụ

13h45-14h00

 – Nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;

 – Đánh số báo danh trong phòng thi;

 – Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi

14h00-14h15

 – CBCT thứ nhất đi nhận đề thi và bốc thăm thứ tự phát đề thi tại phòng họp của

 Điểm thi;

 – CBCT thứ hai ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN và giấy nháp;

 Phát phiếu TLTN, giấy nháp và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu   TLTN, giấy nháp.

14h15-14h20

 – Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề   thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí   sinh.

14h20-14h30

 – Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh theo sơ đồ thứ tự phát đề thi trắc

 nghiệm;

 – Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.

14h30

 Bắt đầu tính giờ làm bài.

14h45

 Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

15h45

 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

16h00

 – Hết giờ làm bài thi. CBCT thu Phiếu TLTN của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký

 vào 02 Phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).


Bài thi môn Ngoại ngữ (chiều 26/6)

Thời gian

Nhiệm vụ

13h45-14h00

 – Nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;

 – Đánh số báo danh trong phòng thi;

 – Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi

14h00-14h15

 – CBCT thứ nhất đi nhận đề thi tại Điểm thi;

 – CBCT thứ hai ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN và giấy nháp;

 Phát phiếu TLTN, giấy nháp và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu  TLTN, giấy nháp.

14h15-14h20

 – Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi,

 sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

14h20-14h30

 – Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh theo sơ đồ thứ tự phát đề thi trắc

 nghiệm;

 – Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.

14h30

 Bắt đầu tính giờ làm bài.

14h45

 Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

15h15

 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

15h30

 – Hết giờ làm bài thi. CBCT thu Phiếu TLTN của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào 02

 Phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).


Bài thi Tổ hợp (sáng 26/6, sáng 27/6)

Thời gian

Nhiệm vụ

6h45-7h00

 – Nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;

 – Đánh số báo danh trong phòng thi;

 – Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi

7h00-7h15

 – CBCT thứ nhất đi nhận đề thi tại Điểm thi;

 – CBCT thứ hai ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN và giấy nháp;

 Phát phiếu TLTN, giấy nháp và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu   TLTN, giấy nháp.

7h25-7h30

 – Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi,

 sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh;

 Cắt bì đựng đề thi của bài thi tổ hợp.

7h30-7h35

 – Bóc túi đựng đề thi môn Vật lí-KHTN/Lịch sử-KHXH và phát đề thi cho thí sinh   theo

 sơ đồ thứ tự phát đề thi trắc nghiệm;

 – Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.

7h35

 Bắt đầu tính giờ làm bài môn Vật lí /Lịch sử.

7h50

 Nộp đề thi thừa môn Vật lí/Lịch sử đã được niêm phong cho người được

 Trưởng Điểm thi phân công.

8h10

 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Vật lí /Lịch sử.

8h25

 – Hết giờ làm bài thi môn Vật lí /Lịch sử.

 – CBCT thu đề thi môn Vật lí/Lịch sử, giấy nháp của thí sinh.

 – Gọi thí sinh đang chờ vào dự thi môn thi Hóa học/Địa lí vào phòng thi; đối chiếu,

 kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

 – Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi 

 Hóa học/Địa lí, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký   của

 2 thí sinh.

8h30-8h35

 – Bóc túi đựng đề thi môn Hóa học/Địa lí và phát đề thi cho thí sinh theo sơ đồ thứ tự

 phát đề thi trắc nghiệm;

 – Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã   nhận được.

8h35

 Bắt đầu tính giờ làm bài môn Hóa học/Địa lí.

8h50

 Nộp đề thi thừa môn Hóa học/Địa lí đã được niêm phong cho người được

 Trưởng Điểm thi phân công.

9h10

 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Hóa học/Địa lí.

9h25

 – Hết giờ làm bài thi môn Hóa học/Địa lí.

 – CBCT thu đề thi môn Hóa học/Địa lí giấy nháp của thí sinh.

 – Gọi thí sinh đang chờ vào dự thi môn thi Sinh học/Giáo dục công dân vào phòng   thi;

đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

 – Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi môn 

 Sinh học/Giáo dục công dân, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác

 nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

9h30-9h35

 – Bóc túi đựng đề thi môn Sinh học/Giáo dục công dân và phát đề thi cho thí sinh theo

 sơ đồ thứ tự phát đề thi trắc nghiệm;

 – Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã nhận được.

9h35

 Bắt đầu tính giờ làm bài môn Sinh học/Giáo dục công dân.

9h50

 Nộp đề thi thừa môn Sinh học/Giáo dục công dân đã được niêm phong cho người  được

 Trưởng Điểm thi phân công.

10h10

 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Sinh học/Giáo dục công dân.

10h25

 – Hết giờ làm bài thi. CBCT thu Phiếu TLTN của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào 02

 Phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).

 

Nguồn bài viết: D.A.U tổng hợp và sưu tầm

Cuối cùng D.A.U xin chúc các thí sinh sẽ có được một sức khỏe thật tốt và tinh thần thoải mái để sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sắp tới nhé.


Hiện tại Trưng Đại học Kiến trúc Đà Nng đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của các thí sinh. Trong quá trình đăng ký hay tìm hiểu những thông tin về nhà trường có vấn đề cần được hỗ trợ các bạn có thể liên hệ và tham khảo thêm những cách sau: 

1. Website tuyển sinh: www.tuyensinh.dau.edu.vn
2. 
📨 Facebook: www.facebook.com/DaihocKientrucDanang
3. Group tư vấn tuyển sinh DAU 2019:
 https://bit.ly/2CEAJWp
4. Zalo: zalo.me/2018246006161098542

5. Hotline: 0944.850.888 – 0905.118.893 – 0914.611.891 
6 . Add: 566 Núi Thành, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 

D.A.U LUÔN LUÔN LẮNG NGHE, LUÔN LUÔN THẤU HIỂU.