Kết quả thi môn vẽ mỹ thuật năm 2017

Thí sinh tra cứu kết quả thi môn vẽ mỹ thuật  (tại đây)