BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

ĐĂNG KÝ DỰ THI LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Họ và tên *     Giới tính *
Ngày sinh *  (Ví dụ: 07/09/1994)    Nơi sinh *
Số CMND *    Đối tượng ưu tiên
Trường TN cao đẳng *    Loại hình đào tạo *
Ngành tốt nghiệp *    Xếp loại tốt nghiệp *
Ngành đăng ký *    
Địa chỉ *
Điện thoại *    Email *
Mật khẩu (dùng để thay đổi thông tin đăng ký khi cần thiết) *    
Mã xác nhận *
Captcha